Nghị quyết số 01/2010 - (25.04.2010)

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội,

V/v: Thông qua các báo cáo hàng năm, chia cổ tức năm 2009, bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, chọn đơn vị kiểm toàn năm 2010, giải quyết các vấn đề tồn đọng, các dự án đầu tư giai đoạn 2010 - 2015, sửa Điều lệ công ty, chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Nội dung chi tiết về nghị quyết mời đọc file đính kèm: File đính kèm

 


 

Các tin liên quan